Cây viền

Cây Trầu Bà

Cây đô thị

Cây Trắc Bách Diệp

Cây đô thị

Cây OSAKA Đỏ

Cây đô thị

Cây Viết

Cây công trình

Cây Trúc Quan Âm

Cây công trình

Cây cau vàng